NewsHomeFAQSearchRegisterLog in
Play Billiards with Gamezer Professionals
Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S 5 5 345
 Share | 
 

 Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 40 ... 67  Next
AuthorMessage
sofRegistration: 2010-03-08
GzWorld Level: Amateur Level
Gamezer Team: E5

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 10:53

♥...♥...♥isev mikvarxar♥...♥...♥
gaisma telefonis xma.

_gisment.
_gamarjobaT ninikos TxoveT.
_niniko var da romeli xar?
_mee? ver micani?
_vera romeli xar?
_me me ika var.
_da me rom iikas aravis vicnoobb
_ukve icnob.
_es tu gacnobaa? Dda ra gindaa
_Seni gacnoba SeiZleba?
_ara.
_ratom ase gabrazebuli toniT?
_aba sxva ra gindaa? Mitxari vin mogca telefonis nomeri.
_vinda gmerTma gamomigzavna>
_au naxvamdis raa agar dareko/
Daukida kurmili ninom


Cavida nino institutshi da sul im ucnaur zarze pikrobda.
magram ar nerviulobda.


Damtavrda leqciebi da nino saxlshi unda wsuli ko rom mobilurze smsi movida da shig ecera” nino dalian mikvarxar da gushin ratom gamitisho telepono? “
Smsesi parulad iko gamogzavnili da ninom ver gaigo vin gamoagzavna. Am smses kide mokva smsi “ aba mimoixede ikneba dadminaxoo?”
Ninom gaixed gamoixedamgarm ik imdeni xalxi iko verferi ver gaarcji da saxlshi cavida dafikrebuli.

Gavida dro da nino isev igebda smsebs romelshic vigac ika siyvaruls epiceboda .
Mgram ninos ver gaego vin iko .


Ertxelacc institutshi misuli kartan vigac dainaxa romelic mas ukurebda da misvlis tanave gamoelaparak .

_shen xar niniko?
_ki me var da ra gnebavt?
_me ertma adamianma cerili gamomatana tkventan.
_da xom ver metkvit vin arise s adamianii?
_magas ver getkvitt.
Kargit mashin cerili momecit man gamoartva cerili da shig ecera
Gamarjoba siyvarulo me ise ucnobi takvanismcemeli var romelsac ase ukvarxar da ase und ashen gverdit kopna magram ar icis rogor miigebs amas sheni guli amitom minda rom moxvide leqciebis shmedeg universitetis bagshi rom ertxel da samudamod gaigo tu vin varr.
Niniko ar apirebda casvlas magramm mere leqciebui rom damtavrda mis sauketeso megobars kitxa rcheva nika misi sauketese mogobari iko da kargad ikvnen ertad. Man utxra:
_nikush ra vkna shevxvde im ucnob takvanismcemels?
_magi sheni gadasackvetia mgaram me mainc vfikrob rom ertxel da samudamd unda gaarkvio situacia.

Niniko dafikrrda da mixvda rom unda shexvedriliko amito leqciebis shemdeg universitetshi darcha da ramodenime xnis shemdeg gavida bagshi.
Igi ixedeboda irgvliv magram aravin iko bagshi shmdeg dainaxa skamze dadebuli cerili da zed vardi. Igi chamojda skamze da cerili aigo da shig ecera:
`` ar minda rom chemit imedi gagicruo da amitom isev farulad vamkopineb kopnas dalian gtxov ar geckinos me mxolod mind ashen iko bednieri da amitom vamjobineb ucnobad kopnas. Amitom gikureb isev shoridan da davtkbebi sheni ckerit sanam imis dro arm ova sanam ar getkvi kvelapers.”
Miyvarxar uzomod.”

Ninikom matlad gaafrine ver gaego es adamiani vin ikoda amis shemdeg sul am ucnobze fikrobda tavidan ver igdebda sul misi cerilebi edga tvalshi .

Ucnobi umesijebda da cerilebs isev utovebda magram niniko verafers mimxvdariko.
Mis megobrebis garda es ambavi aravin icoda amitom sul mattan iko da mxolod am ucnobze laparakobda . ertxel roca tavis saxlshi misi erti dakali da nikusha ikvnen isev am ucnobze chamovarda tema niniko gavida sasusnavis mosatanad da sanam otaxshi shemovidoda misi dakali ano eubneboda nikushas:
_nika utxari rac ici upro gaigebs da arc ese daitanjeba.
_ ar shemidlia araa.
Nikam uari ganucxada am dros shemovida niniko otaxshi da nikas tvalebshi chaxeda da utxra
_exlave mitxari rac iici kvelaperi im adamianze torem gavafren.
_ni ni ko me araferi vicii
_nu matkueb kvelaperi kargad gavigone amitom damalvas nu ecdebi.
_ert adamians ukvarxar da atn martla gulcrpelad shens gamo kvelaperze camsvlelia chveni kurselia d ashen arc ki eli vin aris. Mets verafers getkvi pics gavtex.
_niniko gaognda da utxra rom ar undoda simarle tu picis gatexva iko sachiroo igi mainc gaarkvevda amas.


Gavida kidev ori kvira da isev ertad ikvnen nikusha da niniko universitetis bagshi nikusha vigacas esemess cerda da ninikom utxra tu vis cerda man upasuxe rom misi deidashvili chamodioda mastan da unda gaego zustad rodis da umesijebda.
_ninikosac mopuvida sms da isev ucnobisgan iko.
`` ukve agar shemidlia movkvdebi malee albat shentan rom ar viko male gavtavdebi. Imedia gamigeb rato gatkuebdi ar minda ro imedi gagicruvdes da amitom cota xani kidev vinebi ase daparulad.”

Nino ragacas grdnobda ucnobis mimart da dalian cudad iko. Ertxelac nikusha da niniko rca ertad ikvnen universitetis bagshi nikusham utxra:
_shen ver carmoidgen rogor axlos aris exlla ucnobi shegan da rogor gikurebs .
_vin aris mitxari?
_niniko magas nu mttxovv ubralod miende mas da morcha.

Ninikom aket ikit daicko tvalebis ceceba da ik imdeni bichi idga rom dnneli iko gaerkvia romeli iko is ucnobi.


Ertxelac ninikos kurselebma erterti studentis saxlshi paatara cveuleba gamartes da ninikoc iko am dros daamesija mobilurma da shig ecera>
``ezoshi gamodi da kvelaperi mashin gairkvevaagar shemidlia damalva morcha movida dro roca kvelaperi unda gairkves chamodi ezoshi.”

_niniko.
_am dros daudaxa anam ninikos romelsac peri ar edo saxeze niniko miivida da utxra::
_ra gchirs sul galurjebuli xarr. _ar vici cudad var_nikusha sadaa
_ar vici arsad chans
_am dros ninikom mobilurit sascrafoshi dareka da sascrafoc male movida.

_anuka gamogkvebi _ara ar ginda shen is naxe visi naxvac amden xans ginda da es droc movida.
_shen saidan ici rom unda vnaxoo?
_me yvelaperi vici niniko amitom dros nu kargav me araferi michirs cadi naxee dro ar dakargo.

Niniko ukan mouxedavda gavarda saxltan sadac cveuleba iko dad ainaxa nikusha romelic sigarets eceoda.
_nikusha ak xom aravin kopila ?
_vin unda kopiliko?
_im ucnobma daminishna shexvedra .
_a ai turme ras ambob.
_ukve cavida?
_ara ar casual ubralod shen ver xedav
_magi ras nishnavs?
_shen ver xedav im ucnobs torem is sul shentan aris.
_veraferi gavige nikush mitxari ra sad aris?
Ninikom shemoatriala nikusha da tavlebshi chaxeda,
_nikush sad aris?
_niniko is shens cin dgas.
Ninikos ena gadaeklapa da agaugnda.
_me shen mudam mikvardi da mudam mekvarebi magram me ar veli shens\\\\gan igives da amitom ar geubnebodi.Niniko ukan mouxedavad gaikca da arc mousmina ras ambobda nika.
Sami dge unuversitetshi ar casual da bolos tavis tavs dasdlia da cavida. Mobiluri gamortuli konda es sami dge da sanam universitetshi shveuidoda charto da am sami dgis ganmavlobashi nikushas 33 esemisi konda gamogzavnili da kvelgan erti da igive ecera.


`` miyvarxar ise rogorc ocnebas uyvars prena da santels tirili”


33 jer niniko gagijda da unuiversitetshi shesvla gadaipikra. Dajda bagshi skamze da pikri daicko igi pikrobda tu rogor kvarebia nikusha amdeni xani da amas verc ki xvdeboda. Da uceb isev movida esemesi.

`` rasac velodi is moxda ar mindoda rom imedi gagcrueboda da arc minda rom daitanjo amito caval da agarasdros ar gnaxav.”


Ninikom tirili daicko da cremlebi gapagupit chamocvivda.

Am dros vgaacis xma gaigona:
_niniko…..
Ninikom gaixeda da nikusha idga da ninikos ukurebda

_chem gamo tirixar imitom rom gatkuebdi da imedi gagicrue? Me ar var cremlebis girsi ar itiro tu maryla chem. Gamo tiirixar,
Ninikom upasuxa:
_ara nikush me imitom ki ar vtirivar rom momatkue aramed bednierebisgan vtirivar es bedniereba ki is aris rom vipovne adamiani rmelic mteli cxovrebaa miyvars magram exla mivxdi amas. Es adamiani ki shen xar nikusha,

Nikusha gancviprda da gagijebuli mivarda ninikos chaexuta da xeli ar gaushva ikvnen da tkbebodnen siyvarulitn
Exlaga mixvda tu ratom daarcmuna nikusham pirvelad bagshi shexvedraze d avis cerda esemess im dros roca bagshi ertad ikvnmen da visze tkva nikusham ise axlosaa shentan da ike gikruebso mixvda da uxaroda rom miagno imas rasac edebda bednieri iko. Isini karga xans ikvnen chaxutebulebi da tkbebodnen mati sikvarulit mere akosces ertmanets da nikusham utxra ninikos:
_niniko mapatieb am tkuils.?
_pirikit shen unda mapatio chami egoistoba.
_miyvarxar sigijemde.
_mec miyvarxa mteli arsebit,


oh ra ushvalod lamazad bardnis,
vusmen pipqebis unazes locvas,
kargia roca aravis eli aravis eli
da vigac mova dabruneba Sad
B
Back to top Go down
sofRegistration: 2010-03-08
GzWorld Level: Amateur Level
Gamezer Team: E5

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 11:02

♥...♥...♥is,agar mova♥...♥...♥
neli nabijebit gzas mivuyvbodi chumad, titkos iseti shegrdzneba mkonda, vigac unda menaxa. gverdze shemtxvevit gavixede da uceb skamze mjdari momtirale Qera gogona davinaxe. ratomGac masTan misvla da misi mcuxarebis mizezis gageba mominda mivedi kidec. chumat mivujeki gverdit, gogom titkos arc ki sheimchnia chemi iQ misvla da tirili ganagrdzo.prtxilad shevekitxe:ra gchirs?ratom tiri? man mipasuxa :
-es monatrebis cremlebia.
-vin genatreba?
-is vinc sicocxleze metad miyvars.
-kargi ra nu dardob dabrundeba!
-ara! vegar dabrundeba,iq vinc midis ukan vegar brundeba.tirils
umata.
ki magram sad aris casuli da marto rato dagtova? shen tu ase giyvars odnavadac ar scems shen siyvaruls is pativs?
-is chems siyvaruls yoveltvis pativs scemda,magram ra Qnas tviton xom ar undoda rom mokvda! tvalebidan iseti cremlebi camouvida titkos mdugare gadaasxeso.
uceb gavchumdi kitxva vegar davusvi da tanshi ertianad
sicivem gadamiara.
gogonam tviton ganagrdzo: me da nikam ertmaneti shobas eklesiashi gavicanit. is dzalian sayvareli bichi iyo. sigijemde shemiyvarda. tbili,mosiyvarule,zrdilobiani da cesieri bichi yvela gogos uceb moxiblavs.mec uceb movixible misit. dro midioda
me da nika ertmanets vxvdebodit,siyvaruls arc erti vmalavdit.adamians rom shemoexeda uceb mixvdeboda,rom ertmaneti sigijemde gviyvarda.ertmanets tvalebit vuxsnidit siyvaruls.tvalebit vagebinebdit ra gvindoda.ertxel nikam ise gamaxara ,rom mteli game tvali ar momixuchavs.siyvarulis dge iyo me da nika rustavelze vseirnobdit.uceb is gacherda da tvalebshi chamashterda. Nini mitxari giyvarvar? sacyali
-tvalebit mkitxa.
-ra tkma unda sicocxleze metad - vutxari me.kaigi nini tu giyvarvar am txovnaze uars ar metyvi. Gismen nika-vutxari me nini colad gamomyvebi?mitxari gtxov,pasiuxi rac ginda mcare iyos. ukve ar minda ushenod arc erti wami. Minda YOVEL CUTS CHEM GVERDIT GXEDAVDE MINDA CHEMI GERKVAS!
me gavchumdi,tavi shevikave pasuxisgan,araperi ar vutxari da saxlisken gavikeci.Akve rustavelze vcxovrob. nikac ra tkma unda gamomyva,rodesac chemi korpusis shesasvlels mivuaxlovdi,ukan mivtrialdi da nikas vutxari:dzalian miyvarxar magram am cinadadebaze ase ucbad araprit ar shemidzlia gagce pasuxi.kargi nini mashin xval dagirekav 12 saaramde gakvs dro.kargad dapikrdi da ise mipasuxe magram minda icode rom sigijemde miyvarxar! -bolo xmaze daiyvira ise rom mteli xalxi chven gviyurebda.me movtrialdi da camosvkla davapire,am drosdamidzaxa:nini gtxov ra erti makoce, ra ici ikneb xvalamde vkvdebi,minda sheni kocna samareshi cavigo. me mivtrialdi da gabrazebulma vutxari: "suleli biwi xar,wadi exla saxlshi chkara ar gamabrazo." -da gamoivtrialdi, camovedi.camovedi magram am sityvebma ratomgac gulshi ragac camcyvita, saxlshi avedi da
chems otaxshi chavikete.chemze bednier adamiani ar meguleboda.erti suli mkonda rodis movidoda 12 saati. sul imaze vpikrobdi me da nika ertad ra kargad viknebodit.
gvekneboda korcili da sul sixaruli ikneboda chvens ojaxshi.sul kargze vpikrobdi, magram nikas cityvebi"ikneb xval cocxali agar viyo"_o sul gulshi mitrialebda. am pikrebshi gadioda game da me sul ar medzineboda. gamis 4 saati iyo.rom teleponma dareka.avige da nika shemrcha.magram tavi ise davichire vitom gavbrazdi ase gvian
ratom damireka.
-ratom gamagvidze? shen xom 12 saatamde ar unda dagereka?!
-vici nini magram cudad var uceb iseti shegrdzneba gamichnda vitom vegarasdros gnaxavdi,titkos ragacis meshinia ici?!
-kargi ra nika mec nu mashineb ginda mec cudad viyo?
-ara chemo patarav ubralod minoda metkva ro chemtvis dzalian dzvirpasi adamiani xar da sadac ar nda viyo mainc
meyvarebi.gindac movkvde mainc ki.
-ase nu melaparakebi nika icode guls mtken,chven veraperi dagvashorebs,sikvdilic ki.exla ki cavedi unda davidzino game mshvidobisa chemo sixarulo,dzalian miyvarxar.-da gavutishe
arapris tkma ar vacade.
arc am laparakis mere momixuchavs tvali pirikit misi sityvebi mosvenebas ar madzlevda, tavs vimshvidebdi es didi siyvarlis braliatko.uceb panjarashi gavixede da davinaxe rom ukve tendeboda. vgrdznobi rom es dge chemtvis dzalian mnishvnelovani unda yopiliyo,titkpos dges wydeboda chemi bedi.loginidan camovdeki da titkos ragacam shemakana, uceb tvali gvrtismshoblis xatisken gamegca,momechvena rom wminda
mariami iseti tvalebit miyurebda, titkos vecodebodi da
pikrobda:shen ra ici dges ra unda gadaotano. es dge
cemtvis sixarulit savse unda yopiiliyo,magram ratomgac guli mitiroda. dro rogorc ikna gavida da 12 saatic movida. 12rom
15 daaklda da teleponis zarma dareka me kankalma amitana,
vipikre nikas exla yvelapwers vetyvi ,vetyvi imas rom tanaxma var
misi coli gavxde.teleleponi avige : gisment!
-nini shen xar shvilo?namtiralebi xma momesma.
-ki me var ,tkven vin brdzandebit?
-me nikas deda var tu shegidzlia chventan axlos rom saavadmyopoa iq amoxvide rac sheidzleba scrapad!-da gamitisha.
yurmili davkide da vigrdzeni rom cremlebi tvalebze tavisit gadmogorda. Ukve vigrdzeni rom win ragac sashineleba
meloda.swrapad chavicvi da saavadmyoposhi
gavardi. saavadmyopos kibeebtan nikas dzmakacebi shevnishne
mivedi matan da vkitxe-ra moxda?da ucbad uamrav cremlian tvalebs cavacydi.dges nika avariashi moyva,camomyevi mitxra ekimma da mec usityvod gavyevi. palatashi sisxliani chemi sicocxle davinaxe,ramis ikve cavikeci,magram vgrdznobdi,rom axla amis dro ar iyo.sacoltan gijivit mivardi
da nikas tvalebshi chavxede.tvalebi daxuchuili hkonda magram
rodesac xeli movkide mashinv gaaxila,shemomxda da gaicina:chemo angelozo moxvedi? shen glodebodi, ise ver cavidodi,rom shen ver menaxe da ar metkva rom dzalian dzalian miyvarxar.ak ver shevdzeli shentan ertad ojaxis shekmna,magram
pirobas gadzlev 100 wlis mere shenc rom moxval chemtan iq
mainc gvekneba qorcilida gveyoleba lamazi shvilebi.cremliani tvalebit shemomxeda kidev ertxel amicina da samudamod daxuca lurji tvalebi.uceb atyda civil kivili.erti ki gavige
dedamisma rogor utxra shvilo ar damtovo ar gamaubeduro,imas meti ki araperi ar maxsovs sheshlilivit gamovardi ikidan,sad mivrbodi ar mesmoda.meore dgesacsaxlshi gamomegvidza.quchashi guli camivida da saxlshi vigacas mivuyvanivar.armesmoda ra
xdeboda cems tavs. titkos sizmari iyo es yvelaperi,magram isev teleponis zarma damabruna realobashi.darekes xval nikas
asaplaveben da modio.veraperas vgrdznobdi tavisit modioda cremlebi tvalebidan.more dges tavs dzala davatane da cavedi
sasaplaoze.xalxi dzalian bevri iyo.yvela tiroda didic da potarac, kalic da kacic.yvelam gamosatxovari sityva utxra,
bolos dro dadga mere mec mivsuliyavi mastan.me mastan
mivedi,nika iseti icva sasaxleshi titkos dzinavso,ogond me misi gagvidzeba ar shemedzlo.xelze xeli movkide da vutxari:nikush sixarulo me
tanaxma var sheni coli gavxde.dgeidan marto shen
gekutni.titidan misi sayvareli bechedi gamovacale da chemi gavukete,xolo me isi gavikete.shexvedramde chemo sicocxle!
vutxari da shublze nazad vakoce.camovdki da ratomgac aq agmovchndi. ai ratom vtiri! Exla gasagebia yvelaperi? Tu kide ver gaige ra ubeduri adamiani var.gogona skamidan dzlivs camodga
quchashi gavida da gauchinarda.gaognebuli viyavi xmas
ver vigebdi da chumat tavchagunuli movdiodi saxlisken.
20 aprili gatenda, orshabati dge iyo.ratomgac rustavelze gaseirneba mominda.cavedi kidec.uceb ert korpustan
uamravi xalxi davinaxe da ikit cavedi saidanac tirilis
xma moismoda.korpusis shesasvleltan tvali movkari didi witeli asoebit daweril asoebs
Titqos cemtvis nateli gaxda ratom iyo ik amdeni xalxi
magram mainc vikitxe: ra moxda?
-18 wlis gogona nerviulobas gadayva da mokvda
-raze nerviulobda?
-sheyvarebuli moukvda da ver gadaitana.
ra unda mekna tavi chavgune da camovedi,magram tirilis
xma kargad xans mesmoda yurshi.sul is sityvebi maxsendeboda
dasaplavebis dges rom utxra ninim nikas "shexvedramde
cemo sicocxle".
exla albat ori angelozi nini da nika chaxutebulebi neli nabijit seirnoben da uxariat rom mat veravin vegar daashorebt,
TVIT SIKVDILIC KI.!
isini gmertisgan kurtxeuli siyvaruli dajildovdnen
da es siyvaruli maradiulia.
sheizleba xval korcilic kii kondet
edemis bagshi...
Back to top Go down
sofRegistration: 2010-03-08
GzWorld Level: Amateur Level
Gamezer Team: E5

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 11:03

♥...♥...♥ ar itiro♥...♥...♥

bavSvobidan ver vxedavdi kargad, magram fotoebis gadaRebas yovelTvis vaxerxebdi da kargadac gamomdioda, magram mTavari problema is iyo, rom zogjer gamJRavnebis fuli ar mqonda. magis ki ara mamaCems imdeni valebi qonda maRaziebSi, rom upurodac ki vrCebodiT. magram RmerTma gagvaZlebina da foto xelovnebazec Cavabare. mamaCemi Tavidan winaaRmdegi iyo, magram mere ise daiwyo sma rom saerTod ar ainteresebda Cemi momavali. xo ise rac Seexeba Cems ojaxs. deda Cems mSobiarobas gadayva. mamas Zalian uyvarda deda. adre kargad cxovrobdnen Cemebi, magram mamaCemma dedaCemis gardacvalebis Semdeg yvelaferi gayida da fuli sasmelSi gadayara. myavda bebia da babua, romlebic imereTSi cxovroben. iq soflis cxovrebas mihyvebian da arian. me da mamaCemi ki TbilisSi, sololakSi vcxovrobdiT. kai ubania sololaki, bevri ramea aq saintereso. meore binac gvqonda barnovze, romlic gaqiravebuli iyo ucxoelebze da im fuliT vcxovrobdiT me da mamaCemi. magram erT mSvenier dResac dagvtoves Cveni saxlis investorebma da davrCiT xaxamSrali.
mama _ ra gveSveleba exla? carieli saxli raSi mWirdeba? arc fuli arc klienti. fui amis
me – kai ar inerviulo rame iqneba. ai me Cavabare institutSi da male muSaobasac daviwyeb
mama _ Svilo, kote ra unda akeTo mag fotoebiT? gadaiReb da mere ra iqneba? vinme magaSi fuls mogcems?
ar miyvarda roca Cems saqmianobas vinme masxrad igdebda
me – me Cem Tavs mivxedav da Sen ra unda akeTo? Cemi imedi Sen ar gaq da ras moiTxov saerTod? marto arayze rogor unda ifiqro?
Cemma sityvebma mamaze Zalian imoqmeda. TiTqos guli dawyda raRacaze. marTali yofila, enaze mware da tkbili araferi araao
mama _ me aRar SemiZlia kote unda wavide sofelSi. am saxls gavyidi da Sen swavlis fuls gadavixdi. Sen kidev gadaxval meore saxlSi. is ufro ioli mosavlelia da aseTi uzarmazaric araa. icode me Seni imedi maq da egrec nu gamwirav.
sabolood yvelaferi ise moxda rogorc mamaCemma Tqva. saxli viRac moxuc col-qmars mivyideT. me kidev gadavedi vakeSi, barnovze. aq sul sxvanairia yvelaferi. xalxic ki gansxvavebulia.
Cem win mrgvali baRi aris sadac Tavs iyrida mTeli vakeli gogo biWebi da iyo mariaJoba da pranWaoba. me ar mxiblavda egeTi cxovreba, mirCevnia marto vijde da rames vkiTxulobde mTeli dReebi, vidre xalxmraval adgilebSi viaro da aTas uazrobas vusmino. swored kiTxvam Seiwira Cemi mxedveloba. gansakuTrebiT miyvarda filosofiebis kiTxva. bolo dros sul siyvarulze vkiTxulobdi da miyvarda es grZnobac, mara problema is iyo rom aravin ar myvarebia arasdros.
erTi Tve iyo darCenili swavlis dawyebamde. Tan remonti gavakeTe da kargad movewye saxlSi. kai aparatic viyide da Tavs kargadac vgrZnobdi. dasasveneblad veRar wavedi da mTeli agvisto saxlSi gavatare magram arc momiwyenia, imitom rom me da Cemi Zmakaci erTad viyaviT sul. marTalia Cemi mezobeli iyo mara sul CemTan rCeboda. kai tipi iyo fizikuraTac da xasiaTiTac. ase rom vTqvaT Zaan bevr gogos mowonda da esec pontis biWobda.
sandro _ biWo Sen gamagiJeb ra, magis deda vatire sul rogor unda kiTxulobde an uRebde suraTebs raRaceebs?
me – aba SensaviT moclili xo ar viqnebi?
sandro _ biWo magaze ar geubnebi. Caixede sarkeSi, fizikurad magari dacema biWi xar da gogoebze ar CaliCob. gadaxrebi xo ar gaq mag wignebze?
me – sandrik ici siyvaruli TavisTvis unda movides Sen mas ver ipovio naTqvamia
sandro _ au exa nu daiwye ra romantikosoba. itokSi me mogiyvan siyvaruls dRes
me – raze ambob? kidev viRaceebi unda amoyaro?
sandro _ dRes Sens Zmobas vficavar magar gogoebs amoviyvan, Tan iseTs rom egreve Segiyvardeba, jobia mendo
me – winazec egre miTxari da raRac miTiuri cxovelebi amomiyvane. me vici Sen rac ginda. saxlis problema gaq.
sandro _ ara biWo SenTvisac amoviyvan
me – me ar minda aravin, mara Sen bolojer gagisworeb da amoaTrie Seni niangi, mara xmauris gareSe
sandro _ vicodi ro TamaSs ar gamiyididi, jigari xar magari, Cemze iyos mere kai gogo
im Rames amoiyvana sandrom viRac gogo. me gavedi Cems oTaxSi da Cems sayvarel wignebs Cavujeqi. meore oTaxidan ki sandros da im gogos xmebi gamodioda. viweqi da vfiqrobdi Tu rogor SeiZleba siyvaruli mepovna sadme, rogor unda mivxvedriliyavi marTla siyvaruli iyo Tu ara. saerTod ra aris siyvaruli? rogor unda SevigrZno? aseTi bevri kiTxva mebadeboda da pasuxs wignebSi veZebdi, magram zogjer verafers ver vgebulobdi. ewera rom siyvaruli mxolod erTxel modiso, mara meore wignSi siyvaruli samjeradiao, anu pirvelad mowonebao, meored viTom namdvili siyvarulio da mesamejer SeCvevao. eseTi bevri fraza iyo rac eWvs miCenda, rom siyvaruli ar arsebobso, Tan sandros Semxedvare ra siyvaruli ris siyvaruli. misi sayvareli fraza iyo, grZnoba fexebs zemoT arasdros ar unda auSvao, sanam cocxali xar unda gaJimo yvelaferi rac moZraobso. mTeli Rame siyvarulze vfiqrobdi da am fiqrebSic CameZina. sizmarSi erTi ulamazesi gogo damesizmra. meZaxda da meubneboda, rom Zalian mgavda yvelafriT. sadRac sibneleSi mivyavdi, mere gaqra da mxolod is damiZaxa rom win iareo. mec mivdiodi da raRacas vxedavdi, karebs gavda magram bolomde ver mivedi TiTqos sadRac Cavardi da ucbad gamomeRviZa. sul sveli viyavi, da ucnaurad vgrZnobdi Tavs. mindoda im gogos saxe gamexsenebina magram vera da ver vixsenebdi. mere abazanaSi Sevedi, duSi miviRe da sarkesTan davdeqi, gadavwminde orTqli da Cems Tavs vuyurebdi. gamaxsenda sandros sityvebi, magari simpatiCni xaro da mec vakvirdebodi Cems Tavs. nel-nela iorTqleboda sarke magram me gaSterebuli videqi, TiTqos axali raRaca aRmovaCine.
me – ra debili xar sandrik (Cumad vTqvi CemTvis)
gadavusvi daorTqlil sarkes xeli da siciliT gamovbrundi.
Back to top Go down
sofRegistration: 2010-03-08
GzWorld Level: Amateur Level
Gamezer Team: E5

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 11:04

♥...♥...♥cutieri dumili♥...♥...♥
სამი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც სოფო ახალ სკოლაში გადავიდა. უამრავი რამ მოხდა ამ სამ წელიწადში, ბევრიც კარგი და ბევრიც ცუდი. ახალი მეგობრები, ახალი თაყვანისმცემლები და ბევრი სხვა, რაც ახალ სკოლას უკავშირდება. ახლა სოფო 15 წლისაა, საშუალო სიმაღლის, მუქი ფერის თმებითა და მწვანე თვალებით. ცოტა არაორდინარული გოგოა, ცდილობს ერთფეროვანი არ იყოს და სხვებისგან ცოტათი მაინც გამოირჩეოდეს, რომ ამით ყურადღება მიიქციოს. სამი წლის წინ, როცა სკოლა შეიცვალა, ამქვეყნად უბედნიერესი ადამიანი იყო. თვლიდა, რომ ეს ნაბიჯი მის ცხოვრებას შეცვლიდა. მართლაც ასე მოხდა, ძველადაც არ გამოირჩეოდა სიმორცხვითა და დამჯერობით, მაგრამ ახალ სკოლაში მის ასეთ ხასიათს სრული გასაქანი მიეცა და მისი, ერთი შეხედვით, ერთფეროვანი ცხოვრება საინტერესოთი შეიცვალა. სკოლაში როცა გადავიდა, ერთ უფროსკლასელ ბიჭს დაუახლოვდა, რომელიც მისი უბნელი იყო, მაგრამ ადრე რატომღაც ყურადღებას არ აქცევდა. გადიოდა დრო. სოფოს ხან ვიღაც უყვარდებოდა, ხან ეზიზღებოდა. ცხოვრება ჩვეულებრივ რიტმში ჩადგა და დრომ თავისებურად დაიწყო გაფრენა, სანამ ერთ დღეს ჩვენმა გმირმა საშინელი ამბავი არ შეიტყო. ზაფხული იყო. სოფო ოჯახით დასასვენებლად აპირებდა წასვლას, როცა შემზარავი რამ აუწყეს. მისი მამა ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის თანამშრომელი იყო და მივლინებით საზღვარგარეთ წასულიყო. ტელეფონის ზარმა სოფოს აუწყა, რომ მოულოდნელად მამა გარდაცვლილიყო, გარდაცვალების მიზეზები კი დგინდებოდა. ეს უმძიმესი ტრამვა იყო მისთვის. მამას ჩამოსვენებას და დაკრძალვას დაახლოებით სამი კვირა დასჭირდა. ეს დღეები თითქოს საუკუნედ გადაიქცა მისთვის. ამ პერიოდში არავის დანახვა არ სურდა. ოთახში მარტო ჩაკეტილიყო, მამის სურათი ჩაეხუტებინა და ცხარე ცრემლით ტიროდა, არც რამეს ჭამდა და სვამდა. ღამესაც ტირილში ათევდა. გარშემო უკვე აღარაფერი აინტერესებდა. ერთადერთი ადამიანი, ვინც მძიმე წუთებში გვერდით ედგა და მის ტკივილს იზიარებდა, ბექა იყო. ერთი წუთით არ დაუტოვებია სოფო მარტო. ამ სიტუაციამ კი მათი მეგობრობა უფრო გაამყარა. გავიდა დრო, მძიმე წუთებმა გაიარა, ცხოვრებამ ჩვეული დინებით იწყო სვლა, სოფოც აგრძელებდა ცხოვრებას დიდ ტკივილთან ერთად, რომელსაც საყვარელი ადამიანის დაკარგვა ერქვა. ზამთრის ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო. ცა მოქუფრულიყო, თითქოს საწვიმრად ემზადებაო. თბილისურად ციოდა. ირგვლივ ხეებზე ზამთრის ქარებს გადარჩენილი ერთი-ორი გამხმარი ფოთოლი ფარფატებდა. სოფო და ბექა სკოლიდან სახლში წასვლას აპირებდნენ. პარასკევი იყო. მეორე დღისათვის სამეცადინო არ ჰქონდათ, თანაც მთელი კვირის დაღლილებს დასვენება სჭირდებოდათ, ჰოდა გადაწყვიტეს სადმე გაევლოთ. ბექა უფროსი ძმასავით ზრუნავდა სოფოზე და წუთით მარტო არ ტოვებდა. ყველანაირად ცდილობდა მის გამხიარულებას, ხასიათის გამოკეთებას. სკოლასთან ახლოს მდებარე პარკში გაიარეს. სკვერში მშობლები პატარებს ასეირნებდნენ. ბავშვები ჟრიამულით დარბოდნენ იქით-აქეთ, ხან მტრედებს გაეკიდებოდნენ, ხანაც-ერთმანეთს. სოფოს ბავშვობა გაახსენდა, როცა ჯერ კიდევ სულ პატარა იყო და მამა ასეირნებდა ამ პარკში. კარგად ახსოვდა, რომ დაიღლებოდა, მამიკო კისერზე შემოისვამდა ხოლმე და ისე დაყავდა. მადლობის ნიშნად კი სოფიკო აკოცებდა. სოფოს სევდა მოეძალა, წარსულის მოგონებებმა გაიტაცეს მისი ფიქრები. თვალებზე ცრემლი მოადგა. მეგობრის ესეთი განცდები უყურადღებოდ არ დარჩენია ბექას. როდესაც მან სოფოს თვალებზე ცრემლი დაინახა, გოგონას მაგრად ჩაეხუტა. -კაი, ნუ ტირიხარ, დაწყნარდი, ყველაფერი კარგადDიქნება! ბექამ მოახერხა, სოფოს გამოყვანა წარსულიდან და გაამხიარულა კიდეც. სახლისკენ წასვლას აპირებდნენ, როცა ნაცნობები ნახეს, ცოტახანი ილაპარაკეს და შინისაკენ გზას გაუყვნენ. უკვე სახლში მიდიოდნენ, სოფომ შენიშნა, რომ ბექა სახეზე ერთიანად გაწითლებულიყო და ცახცახებდა, თითქოს სუნთქვაც უჭირდა, მოულოდნელად კი წაიქცა. სოფო, ამხელა ტრამვაგამოვლილი, მეორეჯერ საყვარელი ადამინის დაკარგვას ვეღარ გაუძლებდა. საიდანღაც, ძალიან შორიდან, ჩელენტანოს სიმღერა ისმოდა, დერეფანში თეთრხალათიანები ირეოდნენ, ბოლოში კი ფორთოხლისფერქუდიანი გოგონა იჯდა და ტიროდა. ჩვეულებრივად ეცვა, როგორც ნებისმიერ ოცდამეერთე საუკუნის თინეიჯერს სჩვევია, ქურთუკი,ჯინსები და კეტები. იჯდა და ტიროდა. მოულოდნელად იგი სკამიდან წამოხტა და ერთ-ერთი პალატიდან გამოსულ ექიმთან მივარდა. -რა სჭირს ექიმო, მითხარით, მითხარით გთხოვთ არაფერი დამიმალოთ!-ამბობდა სოფო და თან ცრემლებად იღვრებოდა. -დაწყნარდი, საშიში ჯერ არაფერია, შენ ვინ ხარ? -მე, . . . მე ბექას მეგობარი ვარ, სოფო მქვია, რა სჭირს, ძალიან გთხოვთ.... -წამო, აქეთ დავილაპარაკოთ. მაღალი, უხეში გამოხედვის შავგვრემანი ვულგარულად თანაც მდიდრულად გამოწყობილი ექიმი, რომელსაც მგონი მთელი ბეჭდები რაც კი ჰქონდა ხელზე აესხა, სოფოს კაბინეტისკენ გაუძღვა. როცა კაბინეტში შევიდნენ, ექიმმა სოფოს სკამი შესთავაზა. სევდიანი სანახავი იყო თხუთმეტი-თექვსმეტი წლის გოგონა, თვალები ტირილისგან დასიებოდა, თმები ასწეწოდა და მხრებში მოხრილიყო. წუთიერი სიჩუმე ექიმის მობილურის ზარმა დაარღვია. ისევ ჩელენტანო. . . ექიმმა ზარს ჩუმად უპასუხა და სოფოსკენ შეტრიალდა. რატომღაც ამ ქალბატონს ძალიან ცივი გამოხედვა ჰქონდა, სოფოს მისი მზერა აშკარად არ სიამოვნებდა და თვალს არიდებდა. -მაშ ასეე, ესე იგი შენი მეგობარია, არა??? -დიახ, ასეა -თუ შენი მეგობარია, არ იცი რომ აკრძალული პრეპარატებით სარგებლობს??? სოფოს სახეზე ფერი წაუვიდა. . . მოხდა ის, რასაც ვერასოდეს იფიქრებდა, ნუთუ ბექა, მისი საყვარელი მეგობარი, ნარკომანი იყო?! სოფო საკუთარ ყურებს არ უჯერებდა -თქვენ, თქვენ გინდათ თქვათ რომ. . . -დიახ, თქვენი მეგობარი ნარკოტიკების მომხმარებელია, ცუდად იმიტომ გახდა, რომ ეგრეთ წოდებული `ლომკა~ ჰქონდა. გაიგეთ, პატარა ქალბატონო??? სოფო ადგილიდან ვეღარ ინძრეოდა. ექიმის დამცინავი ტონისთვის კი აღარ მიუქცევია ყურადღება. უკვე ღამის პირველი საათი იყო, როცა სოფოს დედა გაახსენდა. როგორ ინერვიულებდა ამ ხნის მანძილზე. მობილური ამოიღო და დარეკა. დედამ დაამშვიდა, უკვე ყველაფერი ვიცი, არ ინერვიულო ყველაფერი კარგად იქნებაო. ბექას პალატიდან ექთანი გამოვიდა და სოფოს იქ შესვლის ნება დართო. როცა სოფო პალატაში შევიდა, საწოლზე მწოლიარე ბექა დაინახა, რომელსაც წვეთოვანი ედგა. ბექა ჩვეულებისამებრ უღიმოდა მეგობარს, თითქოს არაფერი მომხდარიყო. სოფოს თითქოს რაღაცა ძალა აჩერებდა, რომ საყვარელ მეგობარს არ მივარდნოდა და ჩახუტებოდა. გაშტერებული იდგა ერთ ადგილას. ხელში ქურთუკი ეჭირა, მწვანე მაისური ეცვა, სწორედ ის, მამამ რომ ბოლოს ჩამოუტანა და ბექას რომ ძალიან მოსწონდა. ფორთოხლისფერი ქუდი ძალიან უხდებოდა. მის ისედაც მწვანე თვალებს კიდევ უფრო ლამაზს აჩენდა. სოფო საკუთარ გონებაში იმ უჩვეულო ძალის სახელს ეძებდა, რომელიც მას აჩერებდა და ბოლოს იპოვა კიდეც. ეს შიში იყო, რომელიც გოგონას გასაქანს არ აძლევდა, შიში რომელსაც საყვარელი ადამიანი ერქვა. ბექა გაკვირვებული უყურებდა გოგონას, რომელიც მის წინ იდგა, მაგრამ რატომღაც ხმას არ იღებდა. ბექა გრძნობდა, რომ სოფოს გულში რაღაც ხდებოდა, მაგრამ ვერ მიმხვდარიყო რა იყო ეს რაღაც. სოფო ნაცნობმა ხმამ გამოაფხიზლა, დაუკვირდა . . . ისევ ჩელენტანო იყო. ბექას გაბრაზებული გამოხედვით შეხედა და იღრიალა: -რატომ, რატომ არ მითხარი, რატოო? ნუთუ ასე ძნელი იყო ამის თქმა?! ბექა უეცრად გაშრა. ამას აშკარად არ მოელოდა, მიხვდა, რაშიც იყო საქმე, რომ დამალვას და თავის მართლებას აზრი აღარ ჰქონდა, ძალა მოიკრიბა და სოფოს ჰკითხა? -საიდან გაიგე? -ექიმმა მითხრა . . . - . . . -ხვდები, რომ თავს იკლავ? რაში გჭირდება, რატომ? რატომ? -ბევრჯერ ვცადე თავის დანებება, მაგრამ არ გამომივიდა. . . -რამდენი ხანია რაც. . . ცრემლებმა სძლია სოფოს -ნუ ტირიხარ, დაწყნარდი. უკვე ორი წელია, მეგობრებმა გამასინჯეს, და მერე . . . -და მერე შენც აყევი, არა?! განსხვავებული მეგონე, შენ კიდევ ერთი ჩვეულებრივი ქუჩის ბიჭი ყოფილხარ, რომელსაც ნარკოტიკები ცხოვრების აზრად აქვს ქცეული. -ასე არაა. . . -თავს იკლავ, ბექა რა გჭირს, რატომ? -გპირდები, გპირდები რომ აღარ გავეკარები. -ეს ცარიელი სიტყვებია! -ვნახოთ! გავიდა ერთი, ორი, სამი თვე. ცხოვრება გაგრძელდა. ბექა დანაპირებს ასრულებდა, მხოლოდ თვეში რამოდენიმეჯერ თუ წასძლევდა, ხოლმე მავნე ჩვევის ლტოლვა და იმასაც მსუბუქი ნარკოტიკით იკმაყოფილებდა. ორი-სამი თვის მერე კი საერთოდ განიკურნა. ეს სოფოს დამსახურება იყო. ახლა ორივენი ჯანმრთელები და ბედნიერები იყვნენ. სოფოს სკოლაში ვიღაც მოსწონდა, ბექა კი ცდილობდა, მათვის ისეთი სიტუაციები შეექმნა, რომ ერთმანეთს უეცრად შეხვედრილიყვნენ. მოკლედ, მეგობრულად ეხმარებოდა მეგობარს. გავიდა დრო. . ., ბექა უკვე სკოლას ამთავრებდა, მთელ დღეებს მეცადინეობაში ატარებდა. სოფოც ეხმარებოდა. ერთ დღეს როცა ისინი მათემატიკიდან ბრუნდებოდნენ . . -სოოოფ, რაღაცას გეტყვი . . . ოღონდ არ მეჩხუბო კაი? -რა იყო, რატომ მაშინებ? ? ? -შემპირდი, რომ არ გაბრაზდები. -გპირდები, მითხარი, რა გინდა? -სოოოფ, გუშინ ვეღარ მოვითმინე . . ., თან სახლში რამდენიმე ცალი ტაბლეტი კიდევ აღმოვაჩინე და . . . -ხო, შემპირდი, შემპირდი, რომ აღარ გავეკარებიო! -კი, მაგრამ ძალიან ვნერვიულიბდი და წამძლია სულმა, ვეღარ მოვითმინე, აღარ შემეძლო . . . მაპატიე რა გთხოვ . . . -კარგი, გაპატიებ, მაგრამ უკანასკნელად, ის ტაბლეტები გადაყარე, გამოცდებზე არ ინერვიულო, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩააბარებ. -ალბათ ხო, შენ იცი ვინ ხარ? -ვინ? -ჩემი პატარა, პატარა ჭკვიანი ანგელოზი დაიკო. -შენ ჩემი დიდი გაუგონარი ძამიკო . . . ბექამ სოფო სახლამდე მიაცილა და შინ წავიდა. მეორე დილით სოფო მუსიკის ხმამ გააღვიძა, ჩელენტანო იყო . . . მოულოდნელად ოთახში დედა შემოვიდა, თვალები აცრემლებული ჰქონდა, ხელში ტელეფონი ეჭირა. -რა მოხდა, დედა, რატომ ტირიხარ? ? ? -ბექა, ბექა, . . . -რა სჭირს ბექას? ფერი წაუვიდა სოფოს. -ნახევარი საათის წინ ნარკოტიკის გადამეტებული დოზის გამო . . . dabruneba
Back to top Go down
sofRegistration: 2010-03-08
GzWorld Level: Amateur Level
Gamezer Team: E5

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 11:05

♥...♥...♥dabruneba♥...♥...♥
ჩვენი ლამაზი ქალაქის ერთ-ერთი მშვენიერი ქუჩიდან ჩამოვდიოდი ანერვიულებული . . . წვიმა ცრიდა, მივდიოდი წინ, ვიცოდი საითაც უნდა წავსულიყავი. წინ ლამაზად განათებული მეტეხის ტაძარი მოჩანდა. ხიდზე გადავედი, კლდეს ვათვალიერებდი, რის ზემოთაც ტაძარი იყო. ქვაფენილს ავუყევი და ბოლოს ჭიშკარში შევაბიჯე. კიბეები ავიარე და ტაძრის კარი შევაღე, აქა-იქ ორიოდე სანთელი ენთო, ისინი ერთმანეთის მოშორებით იყვნენ და თითქოს ერთმანეთთან მისვლას ლამობდნენ. მე ამ ლამაზი სანახაობისას `წუნა და წრუწუნას~ ამბავი გამახსენდა, როცა მტკვარზე `წრუწუნას~ სანთლები მოეჩვენება და მტკვარში ჩახტომას განიზრახავს . . . მეც ორი სანთელი დავანთე და თან გვერდიგვერდ . . . ხატებს ვემთხვიე, პირჯვარი გადავიწერე და გარეთ გამოვედი. ჩავუყევი ბილიკს, მტკვარს გადავხედე და მოაჯირზე შემოვჯექი. მე `წრუწუნა~ კვლავ გამახსენდა, როცა მას თავისი ძმაკაცი ეუბნება _ `ნიახური კი არა ხარ, ამ ქვეყნად მეორედ მოხვიდეო~ ეს რატომ გავიფიქრე?! იმიტომ რომ ჩემგან ძლიერ ახლოს იყო სიხარულიც და ასევე სიკვდილიც . . . წვიმა ისევ ცრიდა, თხლად მეცვა და მციოდა, წელზე ხელი შემოვიხვიე და მკლავებს ჩავეხუტე, თავი კი მუხლებში ჩავრგე . . . და მაშინ ვიგრძენი პირველად, რომ თურმე ვტიროდი . . . უცებ წვიმის წვეთივით მომწყდა ცრემლი და სადღაც უფსკრულში გაქრა . . .

***

ალბათ ერთი საათი, თუ უფრო მეტი, ან ნაკლები, არ ვიცი, მაგრამ დიდი ხანი ვიჯექი მარტო . . . შემდეგ კი მეტეხის ჭიშკარს მანქანა მოადგა. მე, ცრემლიანმა, გავხედე და ვიგრძენი, რომ ის უკვე აქ იყო, ჩემთან . . . მინდოდა, რომ ეს ყველაფერი ასე ყოფილიყო, მაგრამ მეშინოდა, მეშინოდა მასთან შეხვედრისა ერთი წლის განშორების შემდეგ . . . მეშინოდა იმის უფრო, თუ რა მიზეზი იყო ჩვენი დაშორების და ასევე იმის, თუ რატომ გამირბოდა ამ დროის მანძილზე. ხოლო ახლა დაბრუნდა და არ ვიცოდი, თუ რა უნდოდა ჩემგან . . .

***

მანქანამ ჭიშკარი გამოიარა. შემოდგომის ბოლო იყო. ეტყობოდა მანქანიდანვე შეამჩნია ჩემი სიცივე, როგორც ადრე და ყოველთვის . . . მანქანა გაჩერდა. გადმოვიდა. შემომხედა. Eტყობოდა, უნდოდა მე მივსულიყავი და არა ის ჩემთან, მაგრამ მე ვერ ვინძრეოდი. მან თავი დახარა. ძველებურად კლასიკურ ფორმაში იყო გამოწყობილი. ეტყობოდა, დაღლილი იყო, ალბათ სამსახურიდან მოდიოდა . . . ქურთუკი გაიხადა, ეს სწორედ ის იყო, რომელზედაც ერთხელ, ადრე, როცა ერთად ვიყავით, ძალიან ბევრი მაცინა, მაცინა იმაზე, თუ როგორ იყო ბუხართან წამოწოლილი ამ ქურთუკში ჩაძირული და როგორ ეძინა გემრიელად . . .
ჯიბიდან სიგარეტი ამოიღო, მოუკიდა, მე კი ძველი დრო გამახსენდა, თუ როგორ მომწონდა იგი, როცა ეწეოდა, ისიც გამახსენდა ერთხელ განსხვავებული ასანთი რომ ვაჩუქე მანქანაში . . . ასანთის ნამწვავი გადააგდო და ეკლესიას შეხედა, მაშინვე გადააგდო სიგარეტი, მარჯვენა ხელში მოთავსებული ქურთუკი მარცხენაში გადაიტანა და პირჯვარი გადაიწერა. ამ დროს მე გამახსენდა, როგორ დავდიოდით ერთად ჩვენს საყვარელ ტაძარში და როგორ წყნარად ვანთებდით, ნაჩხუბრებიც კი ჩვენი იდუმალი ოცნებებით სანთლებს! . . .
მან ხელმეორედ მოუკიდა სიგარეტს და ჩემკენ სვლა დაიწყო . . . თუმცა უკან მიბრუნდა და მანქანის კარი შეამოწმა, ხელში გასაღები დაატრიალა და მე კვლავ ძველი დრო გამახსენდა . . . მისი ღიმილი, აღფრთოვანებული შავი თვალები და ის იდუმალი გამომეტყველება რომლითაც მიმზერდა ხოლმე . . .
მოდიოდა, ხუთი ნაბიჯი თუ აშორებდა ჩემგან, მე კი მასთან შეხვედრის პირველი პაემანი გამახსენა, სადღაც უაზრო ადგილას, მაგრამ მაშინ ხომ ჩემთვის მხოლოდ ის იყო და არა ის ადგილი! სწორედ პირველი პაემანი გამახსენდა რატომღაც, მაგრამ ის დასამახსოვრებელი იყო . . ჩემდა გასაოცად ის ძალიან უშუალო იყო ჩემდამი იმ დღეს, მე შებოჭილი და შეშინებული ვიდექი მის წინ, და ალბათ ეს ყველაფერი თვალებში მეტყობოდა . . . ცდილობდა, ჩემი ასეთი მდგომარეობა გამოესწორებინა და გავეთავისუფლებინე გაუცხოებისგან, გამოუვიდა კიდეც . . . ერთ დღეს ჩვენ ორი პაემანი გვქონდა . . . თუმცა ბოლოს ვიჩხუბეთ უაზროდ, როგორც შემდეგ ყოველთვის და ასევე მალე შევრიგდით . . .
ოთხი ნაბიჯი აშორებდა ჩემგან, მე კი ვუყურებდი და ჩვენი სეირნობა ღამით, ლამპიონების შუქის ქვეშ რუსთაველზე გამახსენდა, გამახსენდა როგორ შემომხვია მხრებზე ხელი და გულში როგორ ჩამიკრა…. . . .…როგორ მინდოდა რომ არავის და არაფერს დავეშორებინეთ, მაგრამ ორივეს სხვადასხვა გზა გვქონდა, თუმცა ის ყოველთვის ცდილობდა, რაც შეიძლებოდა დრო გაეწელა . . . მახსენდებოდა, რა სითბოთი და სიხარულით მეხვეოდა და აღტაცებით მიყვებოდა თავის თავგადასავლებს . . . მე კი მოთმინებით და სიამოვნებით ვუსმენდი, თუმცა ბოლოს სიმყუდროვეს ვარღვევდი და შინ წასვლას ვითხოვდი, ერთ-ორს შემეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ შევეცოდებოდი და შინ მიმაცილებდა . . .…
სამი ნაბიჯი და მე ჩვენი ხუმრობები, სიცილი, ხალისი გამახსენდა……. . . .…
ორი ნაბიჯი და მე მისი სიყვარულით სავსე თვალები გამახსენდა, როცა სიყვარული ამიხსნა უცნაურად . . . ის დღე მთლიანად აღმიდგა, თვალწინ გადამეშალა ყოველი წუთი, წამი . . . განსაკუთრებით კი ის მომენტი როცა გულში ჩამიკრა და მკითხა, მიყვარდა თუ არა, მე პასუხი არ გავეცი, ვდუმდი, ის კი იმეორებდა და დაჟინებით ითხოვდა პასუხს, მე თავს ვარიდებდი, ბოლოს კი კითხვა შევუბრუნე და ` - შენ?~ მან ჩამომხედა, მე ხომ მის მკლავებში ვიყავი, ავხედე, თვალებში ჩამხედა და აშკარა სიყვარული ამოვიკითხე, უცებ სხვა მხარეს უნდა მიმეხედა როცა მითხრა : ` - მეზიზღები რომ გითხრა, დამიჯერებ?~ ` - მითხარი!~ (ჩამეღიმა) ` - მეზიზღები! შენ?~ ` - მეც მეზიზღები!~ ეს ვთქვი თუ არა მაკოცა . . .
ერთი ნაბიჯი და მე მისგან გულისტკენა გამახსენდა, მისი ბოლო გულსაკლავი სიტყვები, - მე შენ მიყვარხარ, გენდობი, პატივს გცემ, მაგრამ, ჩვენ უნდა დავშორდეთ! მიზეზი კი ასეთი სიტყვების მერეც აღარ ახსნა და დამტოვა . . .
მოაჯირთან როცა მოვიდა, თვალებში ჩავხედე, მაშინ ის შეხვედრა გამახსენდა, დაშორების მერე სადღაც რომ გადამეყარა და გამარჯობის გარეშე რომ ჩავუარე . . . ჩვენს ყოველ შეხვედრას ერთნაირი სახე ქონდა, გარდა ერთისა, როცა ერთ-ერთ რესტორანში გოგოსთან ერთად ვნახე და გამარჯობა მე ვუთხარი, ის კი დაიბნა . . . მაშინაც ასეთივე თვალები ჰქონდა, როგორც ახლა, ასეთივე წყლიანი და სინანულით სავსე თვალები . . .
ახლა თვითონაც მიყურებდა და თვალებით რაღაცას მთხოვდა. მაშინ კი ის გამახსენდა, როგორ მინდოდა ამ ერთი წლის მანძილზე დამევიწყებინა, სხვაზე გამეცვალა და თან ეს არასდროს გამომდიოდა.
სიგარეტი მტკვარში ჩააგდო, მეტეხს შეხედა და პირჯვარი კვლავ გადაიწერა. მე კი გამახსენდა სვეტიცხოველი. Gამახსენდა, როგორ მთხოვდა სვეტიცხოველში შევსულიყავი, მე კი იმ დღეს არ შემეძლო ჩემდა საუბედუროდ . . .
შემობრუნდა, ოდნავ დაიხარა და ლოყაზე მაკოცა, მე გამახსენდა ის პირველი კოცნა . . . ლოყაზე და ტუჩებზე . . . ის მაშინ ნასვამი იყო . . . დღეს კი ფხიზელი და დაღლილი მკოცნიდა ლოყაზე, მან მხოლოდ ერთხელ მაკოცა, მე დავფრთხი. შევხედე გაკვირვებულმა, თითქოს მასაც უკვირდა თავისი საქციელი, თვალი თვალში გავუყარე . . . ქურთუკი მომახვია. თითქოს ჩახუტება და ასე ყოფნა უნდოდა უსასრულოდ, რათა ჩემი ტკივილის საფასური გადაეხადა . . . მიყურა ცოტახანს, ეტყობოდა, რომ რაღაც სურდა მაგრამ ვერ ამბობდა. სიგარეტის სუნი ვიგრძენი, იგი ძლიერ ახლოს იყო უკვე ჩემთან, მივხვდი, რომ რაღაც უნდა მეღონა . . .
ფეხები შემოვატრიალე, მაგრამ მოაჯირზე ვიჯექი ისევ, ქურთუკში ორივე ხელი გავყავი, მან კვლავ შემომხედა ცრემლიანი მწველი თვალებით, ხელი სველ თმებში შემიცურა და რაღაცის თქმა დააპირა, მაგრამ არ მითხრა, მე ცრემლი მოვწმინდე, მან თავისკენ მიმწია . . . მე თვალები დავხუჭე . . . წარმოვიდგინე რომ ერთი წელი არ ყოფილა და ის საშინელი დაშორების წუთები. ჩემს თავს კიდევ ერთხელ მივეცი იმედი, რომ ის დამიბრუნდებოდა. თვალდახუჭულს ჩემი ფიქრები მინდოდა რეალობად გადამექცია, მაგრამ უცებ ნაცნობმა ხმამ, რომელიც დიდი ხანი არ გამეგონა, დამირღვია ფიქრები . . .
_ მაპატიე! . . .
თვალები გავახილე, ის უკვე ძლიერ ახლოს იყო, უფრო ახლოს, ვიდრე ორიოდე წამის წინ, მის სუნთქვას ჩემი გულის ფეთქვასავით ვგრძნობდი, მის გულის ცემასაც ვგრძნობდი, ის ჩემს გულზე სწრაფად ფეთქავდა . . .
მან ძლივს რაღაც თქვა, მე მის ლოყაზე კვლავ ცრემლი დავინახე, ჩამეღიმა, რადგან მეც ვტიროდი და მივხვდი, რომ ის უკვე ჩემი იყო და მე სამუდამოდ მისი . . .
_ მაპატიე! . . .
გაიმეორა მან . . . მომეხვია, მომეფერა . . . სხვა მეტი რა მინდოდა დასარწმუნებლად, რომ იგი მიბრუნდებოდა?! . . . რატომღაც წამითაც არ გამიფიქრია, რომ ის ისევ მიმატოვებდა და უარეს ტანჯვას მომაყენებდა . . . მე დარწმუნებული ვიყავი რომ დამიბრუნდა . . . ჩემმა გულმა ვეღარ გაუძლო ასეთ სანახაობას და ქვითინი ამივარდა . . . მან ამომხედა:
_ გეყო, ნუღარ ტირი, შენთან ვარ და აღარასდროს მიგატოვებ, შენს სიცოცხლეს ვფიცავ!
გაოგნებული ვუყურებდი, რადგან მან პირველად დაიფიცა . . . თვალებში მიყურებდა, თითქოს ჩემგანაც რაღაცას მოელოდა. თვალებმა კი უთხრეს, დაინახა თვალებში ნათლად ყველაფერი, იგრძნო . . . ხელები მოვხვიე, პირველად, გულში ჩავიკარი . . . ამომხედა . . . თვალები დამიკოცნა . . . ყელი . . . ლოყა . . . ისევ შემომხედა და ტუჩებზეც მეამბორა . . .
გამომეღვიძა . . .
გვერდით დავხედე საყვარელ პიროვნებას, რომელსაც ღრმად ეძინა და ჩემი შეშფოთების არა გაუგია . . . თმებზე მოვეფერე, წამოვდექი, ბავშვს დავხედე, მასაც მშვიდად ეძინა, მაგრამ მისმა წოლამ სიცილი მომგვარა, დავბრუნდი ლოგინში . . .
- ბავშვმა გაიღვიძა?! (მომმართა მეუღლემ)
- არა, სიხარულო, სიზმარმა გამომაღვიძა . . .
- რა ნახე ასეთი?!
- არაფერი მნიშვნელოვანი . . . უბრალოდ წვიმიანი დღის მეტეხის ტაძარი მესიზმრა . . .
- შენ კიდევ არ დაგვიწყებია ეგ დღე?
- ალბათ არასდროს დამავიწყდება . . .
Back to top Go down
sofRegistration: 2010-03-08
GzWorld Level: Amateur Level
Gamezer Team: E5

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 11:06

♥...♥...♥ yvelaferi qalis shesaxeb♥...♥...♥
ყველაფერი ქალის შესახებ ღმერთები იქ ცხოვრობენ, სადაც ქალებს ეთაყვანებიან.

ჩემი გული ყოველთვის აღსავსე იქნება სიყვარულით, ვიდრე ქვეყნად ქალები არსებობენ.

ქალი სინამდვილედ ქცეული ულამაზესი სიზმარია მამაკაცისა.

ქალი - ეს არის ცა, მაგრამ ეს ცა ისევე მაღლაა მამაკაცისაგან, როგორც მიწა ცის თაღისაგან.

ლამაზი ქალი ერთდროულად ცაც არის და უფსკრულიც. რა სიამოვნებით აღვაპყრობთ მზერას მის ციურ მშვენებას და რა იოლად გადავიჩეხებით ხოლმე უფსკრულში.

კაცის ცთუნებაა ქალი დასაბამიდანვე.

ქალები ცხოვრების საკაზმია.ქალი არის ყველაზე მისაღები შეცდომა ბუნებისა.ქალი თვალის სამოთხეა, სულის ჯოჯოხეთი და ჯიბის განსაწმენდელი.


თუ გიყვარს ქალი - უარჰყო უნდა სულ ყველაფერი. მარტოოდენ უნდა გწამდეს ის, ვინც გიყვარს, მის მხურვალე მკერდზე უნდა ნახო ნავსაყუდელი, მარტო მის გულს უნდა სცემდე თაყვანს, როგორც ღმერთს, და დასთმო უნდა გარშემო ქვეყნიერება.


მხოლოდ ქალს ესმის, რა არის სიყვარული, ვაჟკაცისათვის ხშირად იგი ოცნებაა, ამაო მოყვარეობა, სიხარბე. ქალი კი ერთი კოცნის გამო თავით ფეხებამდე გულად გადაიქცევა ხოლმე და არც ერთი სიმი და ძარღვი არ მოიპოვება ისეთი იმ დროს, რომ არ ზეიმობდეს ანუ არ თრთოდეს.თითქმის ყველა ქალს უნარი შესწევს ყველაზე უმაღლესი გმირობა ჩაიდინოს სიყვარულის გამო.


ძნელი სათქმელია, რომ ქალს უფრო ძლიერად შეეძლოს სიყვარული, ვიდრე მამაკაცს, მაგრამ ეს კი უეჭველია, რომ ქალებმა უფრო უკეთესად იციან სიყვარული.ქალები როგორც მოკრძალებულნი და კდემამოსილნი, თავიანთ ნაზ გულში იმარხავენ დაფარულად სიყვარულის ალს, ხოლო დაფარული ალი რომ უფრო ძლიერია გამოჩინებულზე, ეს იცის ყველამ, ვისაც კი განუცდია მისი ძალა თავის თავზე.როგორ შეიძლება ისეთი ქალი დაივიწყო, თუნდაც ერთხელ ძლიერ რომ გყვარებია?პირველ ქალს, რომელიც ნამდვილად გაიტაცებს ადამიანს, მეტოქე არასოდეს ეყოლება.ვისაც არ უყვარს ღვინო, ქალი და სიმღერა, ის სიკვდილამდე ბრიყვი იქნება.დიაცი მისთვის გააჩინა უფალმა, რომ მამაკაცი დასტკბეს მისდამი სიყვარულით, აბა რისი მაქნისია დიაცი?ქალს როდესაც ეალერსები ლექსით მიმართვა სჯობია.


ბედნიერია ქალი, როდესაც იგი გატაცებით უყვართ.


ნუთუ შეიძლება ქალი გიყვარდეს მარტოოდენ სილამაზისთვის?


ქალის ღირსების საზომი მამაკაცია, რომელიც მას უყვარს.


ქალი თუ ერთ ვინმეს არ აშორებს ანდა ვერ უსწორებს თვალს, ყველასათვის გასგები ხდება რასაც ნიშნავს ეს.ქალთა სქესი მშვენიერია და დაულეველი. მამაკაცის - უტეხი და გაუმაძღარი.


უფრო ადვილია შვიდ ქალს შეაყვარო თავი, ვიდრე ერთისგან თავი დაიხსნა.


სიყვარული ქალის მთელი სიცოცხლეა და მხოლოდ ერთი ეპიზოდია მამაკაცის ცხოვრებაში.


ჩვეულებრივი ქალისთვის ყველა მამაკაცი მამაკაცია მხოლოდ; მისთვის კი, ვისმა გულმაც შეიცნო სიყვარული, თავისი მიჯნურის გარდა, მამაკაცი არ არსებობს.


ქალს უნდა მისცე ყველაფერი, ან არაფერი.


რა მწუხარებას ანიჭებს ღარიბ კაცს სიყვარული, როცა არ ძალუძს საჩუქრებით აავსოს ქალი და ისე გააბედნიეროს, რომ აღარაფერი ენატრებოდეს.


ქალების სილამაზეს თუ სხვა რისთვისმე არ დავაფასებთ, უნდა დაფასდეს იმისთვის, რომ სიამოვნებასა და შვება-ლხენასა ჰგვრის ხოლმე ახალგაზრდა მამაკაცთ.


გახსოვდეთ: ქალის გულისა და ფულის მოსახვეჭად სამი რამეა სიჭირო: სითამამე, სითამამე და კიდევ სითამამე. მოკრძალება უნდილი ადამიანების საქმეა.


თუ კაცს უნდა სიყვარული დაუმტკიცოს ქალს, ყველაფერი უნდა უამბოს, რასაც ქალის ცნობისმოყვარეობა მოითხოვს.ვაჟკაცმა არც არაფერი უნდა სთხოვოს ქალს და არც არაფერში ძალა დაატანოს, დიაცები სულგრძელნი არიან - რაც შეუძლიათ იმას თვითონაც არ დაიშურებენ.ქალის გატაცებაში და სიყვარულში არც სილამაზეს და არც სიმდიდრეს არავითარი მოქმედება არა აქვს. კაცმა უნდა იცოდეს ვის საიდან უნდა მოუაროს, საიდან მოუქონოს თავი და დანარჩენი გაკეთდება თავისთავად.ქალები იმ ადამიანებს უჯერებენ, რომლებიც თავიანთ ფრაზებს სიტყვა "სიყვარულით" ავსებენ.ქალთა უმრავლესობას პრინციპები არ გააჩნია, გულის კარნახს ემორჩილებიან და მათი საქციელი იმ მამაკაცზეა დამოკიდებული, ვინც უყვართ.ყველაზე ჭკვიანი მამაკაცი უგნურს ემსგავსება, როცა უყვარს. ყველაზე უფრო ქარფშუტა ქალიშვილი ჭკვიანდება, რომ შეიყვარებს.უშნო ქალს თუ ვინმე შეიყვარებს, უთუოდ თავდავიწყებით და მგზნებარედ, რადგან ეს გრძნობა მიანიშნებს კაცის უცნაურ ახირებაზე, ანდა ქალის იდუმალებით მოცულ, უსაზღვრო ხიბლზე, რაც სილამაზეზე უფრო ძლიერია.

ჩვენ ხშირად ვხედავთ, რო
მ მამაკაცი დიდი არაფერია, ქალი კი ჩინებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიცით ამ მამაკაცის დაფარული ღირსება, რომელიც ამ ქალმა დააფასა: ეს შერჩევით სიყვარულია, და, ალბათ, სწორედ ეს არის ნამდვილი სიყვარული.


თუ გინდათ, რომ სიყვარულის მხრივ ბედნიერნი იყვნეთ, ის ინატრეთ, რომ თქვენი სატრფიალო ქალი ძალიან ლამაზი და ალერსიანი არ იყოს.


ქალებში ხშირად ულამაზო ქალები მომწონებია. რასაკვირველია, მთლად მახინჯი არა, მაგრამ ისეთები, რომელთაც სხვები თითქმის ვერ ამჩნევდნენ, რადგან უზადო ლამაზებისაკენ მიიზიდებოდნენ. მე კი "ძალიან" ლამაზი ეგრე რიგად არ მიპყრობდა. მაგრამ მე გამონაკლისი არა ვარ თურმე.


ყოველ სხვა ღირსებას მოკლებულია ქალი, რომელიც თავს იწონებს მარტო იმით, ლამაზი ვარო; ლამაზი ქალი თვალს მისწონს, კეთილი - გულს, პირველი - ლამაზი ნივთია, მეორე - საუნჯე.


ახალგაზრდა ქალებს ჩაცმა დახურვასა და საჭმელ-სასმელის გარდა კიდევ სხვა რამეც სჭირიათ, სხვა მოთხოვნილებაცა აქვთ, რასაც კდემამოსილებით ვეღარ ამხელენ.მაღალი წრის ბანოვანისათვის მებაღე მებაღეა, კალატოზი - კალატოზი, უფრო განმარტოებით მცხოვრები ქალისათვის კალატოზი მამაკაცია, მებაღეც მამაკაცია.მამაკაცს ყოველთვის უნდა ქალის პირველი სიყვარული იყოს. ქალები კი შორსმჭვრეტელნი არიან და სურთ იყონ მამაკაცის უკანასკნელი ვნების საგანი.ვინც ქალის სიყვარული დაკარგა, მხოლოდ თავის თავს დააბრალოს, რომ ის ვერ შეინარჩუნა.


ქალი ყოველთვის მერყევი და ცვალებადია.ქალები სულელები და დაბნეულები არიან, საწყლები, მთვარეულებივით სულ ოცნებებში ცხოვრობენ, მაგრამ ფიზიკურად ისეთივე ტკბილი არიან, როგორც წმინდაზე უწმინდესი დედის რძე. ცუდი ქალი -- ასეთი რამ არ არსებობს, რადგანაც ქალის სინაზე და დაბნეულობა ჩვენი სიცოცხლის წყაროა


ქალი ჭკვიან კაცს მაშინ დააფასებს ხოლმე, როდესაც სულელის ცოლი გახდება.

ქალს არ შეუძლია მეგობრობა, მხოლოდ სიყვარული იცის. რაც სიყვარულის იქითაა, იმის მიმართ ქალი განურჩეველია.


როცა ქალს აღარ უყვარს მამაკაცი, იგი ივიწყებს ყველაფერს, თავაზიანობასაც კი, რომელსაც მის მიმართ იჩენდა.


ქალს უფრო ძლიერი სიყვარული შეუძლია, ვიდრე მამაკაცთა უმრავლესობას, მაგრამ მამაკაცი მეგობრობაში უფრო გამტანია. კაცები არიან მიზეზი იმისა, რომ ქალებს ერთმანეთი არ უყვართ.


ქალები ცრემლებს იოლად ღვრიან.


ქალი გულგრილია მის მიმართ, ვისაც უყვარს და უყვარს ის, ვინც მის მიმართ გულგრილია.


ქალის და მამაკაცის სიყვარული ნებაყოფლობითი ხელშეკრულებაა, მის დამრღვევს მხოლოდ ღალატში ედება ბრალი, მაგრამ დედა რომ გახდება, ქალის მოვალეობა იზრდება, რადგან ბუნებამ შთამომავლობის ბედი ანდო. გროცა პირველად ნებდება, ქალი ფიქრობს, რომ მამაკაცს მთელი სამყარო მისცა, მამაკაცს კი ჰგონია, რომ მიიღო სათამაშო. ქალი ფიქრობს, რომ მისცა მარადისობა, მამაკაცს კი ჰგონია, რომ მიიღო წუთი.
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 15:39

დარჩა სიხარულის მხოლოდ მოგონება
და ჩემი დღეები ქრიან პეპლებივით.
ლურჯი საღამოა, მოდის დაღონება
და გრძნობის კოცონზე ჩუმად ვიფერფლები.

რა მწარეა ასე დროის გაგრძელება,
ეს თეთრი ცრემლები და გლოვა ჩემია.
რა ვქნა, მე ცხოვრება ისევ მეძნელება
და წითელ ყვავილებს ტყვია მირჩევნია.

სამარისკენ მივალ მკვდარი სურვილებით,
ო, ჩემი საშველი ალბათ არ იქნება.
თვალები ქრებიან, მე ნელა ვილევი
და ჩემი იღბალი იწვევს დაფიქრებას.

და გაფრინდა ლოცვა ციდან მონაბერი,
დაო, მოვიქანცე მე ღამის თენებით.
ახლა ქვეყანაზე არ მსურს არაფერი,
არ მსურს არაფერი, გარდა მოსვენების.

მე ჩემი იმედი სადღაც შორს მგონია
და სიჩუმე ისევ სასაფლაოზეა.
გული - სამარეა, გრძნობა - კოცონია,
ტანი - სიმძიმეა, სული - ქაოსია...
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 15:41

ახლა უფრო ხშირია შეცდომების დაშვება,
ახლა მოდის ივნისი, ირგვლივ მწვანე მოლია.
ჩემი წმინდა სახელი პოეზიას დარჩება,
ჩემი გული და სისხლი - ეს “Memento mori” -ა.

დღეს სამია ივნისის, მინდა იყოს ცამეტი,
ჩემს გარშემო ციხეა - მწუხარების სავანე.
რომ მდომოდა სიცოცხლე, სიკვდილს არ ვიწამებდი,
მიწა არ იქნებოდა ჩემთვის შავი სამარე.

სადღაც მთასთან იწვიმა, სადღაც მთაზე ბურია,
ამნაირი ღიმილი უწინ მე არ ვიცოდი.
ახლა მე ცას ვუცქერი, ცაზე ანთებულია
ვარსკვლავები, სიმბოლო თეთრი მარადისობის.

ახლა რა ვქნა არ ვიცი, მე როდესაც ასე ვარ,
როცა სულს ეპარება აჩრდილები სიბერის.
მე - ძლიერი ტალანტი, ზეციური არსება,
ჩემი ნაზი სამშობლო - ლაჟვარდები ცისფერი.

რა ვქნა, შავი ღამეა, მძიმე და უსაშველო,
მახსოვს ჩემი სოფელი, მისი ყრუ ადგილები.
ახლა რაღაც სხვა მინდა, რაღაც სხვა, უსახელო,
რომ დაღუპვა მომელის, ვიცი დანამდვილებით.

ნელა გადის დღეები და ძნელია გარჩევა,
მე, ძვირფასო, ვერ მოვალ, გზა შენამდე შორია.
ჩემი გვარი - გრანელი - პოეზიას დარჩება,
ჩემი გული და სისხლი - ეს „Memento mori“-ა.
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 15:47

დაღონებული და მარად სუსტი,
სარკესთან ფიქრობ, როგორც დიანა.
დღესაც შორეულ მეგობარს უცდი,
მაგრამ მან მოსვლა დაიგვიანა.

მახსოვს, ცრემლები შენ თვალს უვლიდა,
ალბათ ფიქრებმა ასე დაგღალა,
და უცხო ბინის ყრუ სართულიდან
შენ ფრინველივით დაჰყურებ ქალაქს.

მიხვალ როიალთან და როგორც გიჟი
იწყებ კლავიშზე ხელების თამაშს.
შენ ძლიერ გინდა და რაღაც გიშლის,
რომ გყავდეს ბავშვი, რომ იყო დამა.

სარკესთან ზიხარ და ფიქრობ სხვაზე,
ხან, როგორც მტრედი, თვალებს დანაბავ.
მიყვები ბედის უცნაურ ხაზებს,
და ნატრობ ვიღაც არათანაბარს.

შენი ლოდინი სანამდი დასტანს,
ანდა სანამდი იქნები წმინდა.
რის მიზეზია, ჯერ ახალგაზრდას,
რომ შენ ცხოვრება ასე მოგწყინდა.

ოთახში ზიხარ შენ, ავადმყოფი,
ხან როგორც ბავშვი ძილს მიეცემი.
შენ ეს ჰაერი თითქოს არ გყოფნის,
და გინდა გლოვა და გინდა ცრემლი.

დაღონებული და მარად სუსტი,
სარკესთან ფიქრობ, როგორც დიანა.
ახლაც შორეულ მეგობარს უცდი,
რომელმაც ასე დაიგვიანა...
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 15:48

ვერ გავარღვიე ბოროტების შავი რკალები,
მუდამ თან დამდევს მე უსაზღვრო მოწყენილობა,
მოვა საღამო და ოცნებით დავიღალები,
სულს უხარია თეთრი ღამე და უძილობა.

ჩემი ცხოვრება უცნაური ქრება ცრემლებით,
არავინ არ მყავს, არსაიდან შველას არ ველი.
ო, ჩემს გარშემო მკვლელებია და გამცემლები,
უფალი იყოს ამ ქალაქში ჩემი მფარველი...
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 15:50

ღამეა მშვიდი და მთვარე სევდიანი,
იწყება ღამეში ჩემი ხეტიალი,
მუზების ქალღმერთს ვეწვევი ნაღვლიანი
ვთხოვ, რომ მაპატიოს უქმად ხეტიალი.
ციდან წამოვა წვიმა ცრემლიანი,
იასამნის ბუჩქთან მივალ დარდიანი,
სადღაც შორიდან დაჰქროლებს ქარიშხალი
და იასამნის ყვავილს მომაყრის შფოთიანი.
ქარო ნუ მიღრენ როგორც ავზნიანი
გიჯობს ვიმეგოროთ თუ ხარ დარდიანი...
პაემანს დამინიშნავ მოვალ ცრემლიანი
თვალებს ამომიშრობ კოცნით ვნებიანით.
ცხოვრების ბილიკს მივყვები დარდიანი,
იქნებ გამილღვეს გული თოვლიანი...
ღაემე იწურება, ღამე სევდიანი,
ალბათ მეყოფა ამდენი ხეტიალი.
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 15:52

ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი,
არ მიძებნია მეტი ქონება
და ლექსისი გარდა არავითარი
მე არ მხიბლავდა სხვა შთაგონება.

ისეთი ლექსი დავწერო მინდა,
რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა,
მსურს, დავიფერფლო, ვით ცეცხლი წმინდა
და ეს იქნება გედის სიმღერა.

ჩემი სიცოცხლე არის ლოდინი
ამ აგონიის და ამ სიმღერის.
რამდენი წელი, დღე რაოდენი
ვიყავ მძებნელი იდუმალ ფერის.

მე აღარ მინდა მეტი წვალება,
სულის და ხორცის ყოფაზე ზრუნვა,
დღეთა კოშმარი ცეცხლისთვალება,
რითმების ძებნა, სიტყვების ბრუნვა.

კმარა, გათავდეს მწველი ამბავი,
უკანასკნელად ვიმღერო, მინდა
ლექსი, ჩემს შემდეგ დასასტამბავი -
ჩემი ანდერძი და სიტყვა წმინდა.

და მაშინ ვიტყვი გულგაპობილი:
- ბედო, შავპირო, გამიშვი ახლა,
გულში ჩამიკრავს მიწა მშობელი,
დამიტირებენ ვარსკვლავნი მაღლა...

ისეთი ლექსი დავწერო, მინდა,
რომ არ დამჭირდეს კიდევ ცხოვრება,
და მჯერა, ჩემი სიმღერა წმინდა
სამშობლო მხარეს ემახსოვრება.
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 16:01

დამხატე,
ოღონდ ნუ დამხატავ ასე სევდიანს,
შემილამაზე მარტოობა
მხიარულ გრიმით,
შემომაძარცვე
ეს ავბედი მელანქოლია,
თორემ
უსაზღვრო ძალა უნდა ბუნებრივ ღიმილს...
დახატე ზეცა,
ოღონდ თეთრი მოსაწყენია,
სანთლების რკალში ჩაატიე
მთელი სამყარო...
ჩემს ოცნებებში სალოცავებს
სანთლის ფერი აქვს,
დახატე სივრცე,
ოღონდ შორი აღარ დხახატო...
მე აღარ მინდა შემოდგომით ფოთოლთა ცვენა,
იქნებ მიმოზა დამიხატო სადაფისფერი,
თეთრი ზამთარი?-
მე არ მახსოვს...
ეს იყო ძველად,
შენ დამიხატე უნამქერო და იისფერი...
დახატე მიწა
და მზის აკვნად აქციე თოვლი,
ყველა სურვილი დასაწყისში
ასე მუნჯია,
ზღვაც დამიხატე,
ოღონდ მწვანე ისე ვით მოლი,
მერე რა მოხდა,
ცხოვრებაში თუ ის ლურჯია...
დახატე ქალი,
საქალეთი შეცვალე,
თუ გძულს,
უყოველგვარო დამცირებით,
უმასკარადოდ,
ამ სამყაროში,-
ბევრი რამე შეცვალე თუ გსურს,
ოღონდაც ქალი არ დახატო უმამაკაცოდ...

leqsebi


დედამიწა
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 16:04

გაზაფხულის თქეში უშხაპუნებს ფანჯრებს,
ყველა აივანი გადმოკიდებს ჩანჩქერს
და მეზობლის გოგოც გაიხარებს მაშინ,
წვიმის ასაღებად გავარდება კარში,
რომ ხვალ უფრო კარგად
თმები ზიმზიმებდეს,
რომ ხვალ უფრო კარგად
მე ვერ ვიძინებდე.
გარეთ ჩიტუნები გაფანტულად წვიმით,
მე კი ფანჯარასთან ვერ ვიკავებ ღიმილს,
რომ მეზობლის გოგომ პატარა და ტყუპი
ორად ორი ჩიტი შეიფარა უბით.
გარეთ ნიაღვარი ქვებზე აქანავებს
ჩამოცვენილ ფოთლებს და ქაღალდის ნავებს.
მავთულებზე მიჯრით წვეთი წვეთზე ცოცავს
და მე შენსკენ ვატან გაუბედავ კოცნას...
Back to top Go down
M i s h oRegistration: 2009-11-01
GzWorld Level: Elite Level
Gamezer Team: No Mercy Team

PostSubject: Re: Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S   10/3/2010, 16:08

მე ასე მგონია, ლერწამი ვიყავი,
ვამბობდი სიმღერებს, ცის მადლით ცხებულს,
მე ვიყავ ლერწამი, შენ კიდევ ნიავი
და თბილი ღუღუნით მივსებდი სხეულს.
და როცა ჟამთასვლამ ცვლილება გვარგუნა
და მიწად ვიქეცით როცა,
მე ვიყავ ბალახი - შენ ჩემი შხაპუნა,
ცრემლებით, სიცილით გიყვარდა მოსვლა.
მე ასე მგონია, ჩიტებიც ვიყავით
და გზებზე ვფანტავდით ბარტყებს და სიზმრებს.
ბევრჯერ გადავლახეთ სიკვდილის სიავე
და ჰა, ერთმანეთი მოვძებნეთ ისევ.
გიყურებ, გისმენ და მტეხს გულისფიცარი,
რაღაც მაგონდება, ვით შორი სიზმარი -
თითქოსდა ხილვებით ნათდება უკუნი,
ირღვევა ჟამი და ერთმანეთს ერწყმის:
წვიმების შხაპუნი, ჩიტების ჟღურტული,
ჩურჩული ქარის და ღუღუნი ლერწმის..
Back to top Go down
 

Sayvareli Frazebi, Gamonatkvamebi, Leqsebi da A.S

View previous topic View next topic Back to top 
Page 13 of 67Go to page : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 40 ... 67  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Gamezer World :: National Forums :: Georgia :: სიახლე და წესები = National News-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forums